SQL QUERY – sql sorgular

SQL SELECT 

musteri tablosunda bulunan ad, soyad sütunlarını listelemek için;

1

Select ad,soyad FROM musteri

musteri tablosunda bulunan tüm kayıtları listelemek için;

1

Select *From musteri

SQL SELECT DISTINCT

Bir tabloda bir sütun yinelenen değerleri içerebilir. Distinct ile farklı değerleri listeleyebiliriz.

1

SELECT DISTINCT sehir FROM musteri;

SQL WHERE

Where anahtar sözcüğü ile sadece belirlenen kurala uygun olan kayıtların listelenmesini sağlayabiliriz.

Örneğin musteri tablosunda sehir sütunu İstanbul olan kayıtları listelemek için;

1

SELECT * FROM musteri WHERE sehir=’istanbul’

yada cinsiyet “K” olan kayıtları listelemek için;

1

SELECT * FROM musteri WHERE cinsiyet=’K’

Where ile kullanabileceğimiz operatörler;

Operator

Açıklama

=

Eşit

<>

EşitDeğil. Note: Bazı versiyonlarda “!=” kullanılabilir.

>

Büyüktür

<

Küçüktür.

>=

Büyük Eşit

<=

Küçük Eşit

BETWEEN

arasında

LIKE

Örüntü arama

IN

Bir sütun için birden çok olası değerleri belirtmek için

SQL AND – OR Kullanımı

AND Operatörü 1. Koşul ve 2. Koşulun doğru olması durumunda çalışır.

Örneğin musteri tablosunda  Cinsiyeti “E” ve Şehri “İstanbul” olanları listelemek için;

1

2

3

SELECT * FROM musteri

WHERE sehir=’İstanbul’

AND cinsiyet=’E’

OR operatörü 1. Koşul yada 2. Koşulun doğru olması durumunda çalışır.

Örneğin musteri tablosunda şehri İstanbul yada Samsun olanları listelemek için;

1

2

3

SELECT * FROM musteri

WHERE sehir=’İstanbul’

OR sehir=’Samsun’

AND ve OR operatörü birliktede kullanılabilir.

Örnek olarak musteri tablosunda cinsiyeti ‘K’ olan ve Şehri “Konya” yada “Manisa” olanları listelemek için.

1

2

3

SELECT * FROM musteri

WHERE cinsiyet=’K’

AND (City=’Konya’ OR City=’Manisa’)

SQL ORDER BY Kullanımı

ORDER BY, varsayılan olarak artan düzende kayıtları sıralar. Azalan kayıtları sıralamak için DESC anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz.

Örnek olarak musteri tablosundaki kayıtları ad sütünuna göre artan ve azan olarak sıralayalım.

1

2

SELECT * FROM musteri

ORDER BY ad

Azalan sıralama örneği;

1

2

SELECT * FROM musteri

ORDER BY ad DESC

INSERT INTO Kullanımı

Kayıt eklemek için kullanılır.

örnek olarak musteri tablosuna bir kayıt ekleyelim.

1

2

INSERT INTO musteri(ad, soyad, dtarih, sehir, cinsiyet, puan)

VALUES (‘Ali’,’Şahin’,’2000-10-12′,’Burdur’,’E’,68)

SQL UPDATE kullanımı

Kayıtlar üzerinde değişiklik güncelleme yapmak için kullanılır.

Örnek olarak musterino su 3 olan kaydın puanını 90 olarak değiştirelim.

1

2

3

UPDATE musteriler

SET puan=90

WHERE musterino=3

SQL DELETE Kullanımı

Tablodan kayıt silmek için kullanılır.

Örnek olarak musterino su 4 olan kaydı silmek için

1

2

DELETE FROM musteriler

WHERE musterino=4

musteriler tablosundaki tüm kayıtları silmek için

1

DELETE * FROM musteriler

SQL SELECT TOP Kullanımı

Belirtilen sayıda kaydı görüntülemek için kullanılır.
örnek olarak musteriler tablosundaki ilk 5 kaydı listeleylim.

1

SELECT TOP 5 * FROM musteriler

SQL LIKE Kullanımı

Belirtilen bir değeri aramak için kullanılır.
Örnek olarak musteriler tablosunda şehri S ile başlayan kayıtları listeleyelim.

1

2

SELECT * FROM musteriler

WHERE sehir LIKE ‘s%’

Şehri s ile biten kayıtları listelemek için;

1

2

SELECT * FROM musteriler

WHERE sehir LIKE ‘%s’

Şehrin içerisinde “tan” bulunan kayıtları listelemek için;

1

2

SELECT * FROM musteriler

WHERE sehir LIKE ‘%tan%’

SQL YER TUTUCU KARAKTERLER

musteriler tablosunda adı “al” ile başlayan kayıtları listelemek için;

1

2

SELECT * FROM musteriler

WHERE AD LIKE ‘al%’

musteriler tablosunda adı “al” ile biten kayıtları listelemek için;

1

2

SELECT * FROM musteriler

WHERE AD LIKE ‘%al’

musteriler tablosunda ismi A ile başlayıp ondan sonraki 2 karakteri herhangi bir harf olan ve e ile devam eden ve ondan sonraki harfi belli olmayan kayıtları listeleyelim.(Adı Ahmet olanları listeleyeceğiz. :))

1

2

SELECT * FROM musteriler

WHERE ad LIKE ‘A _ _ e _’

Adı a ile b ile yada s ile başlayan kayıtları listeleyelim.

1

2

SELECT * FROM musteriler

WHERE adLIKE ‘[abs]%’

şimdide tam tersi a ile b ile yada s ile başlamayan kayıtları listeleyelim.

1

2

SELECT * FROM musteriler

WHERE adLIKE ‘[!abs]%’

SQL IN Kullanımı

IN operatörü, WHERE yan tümcesinde birden fazla değer belirlemenizi sağlar.
Örnek olarak şehri İstanbul ve Konya olan kayıtları listeleyelim.

1

2

SELECT * FROM musteriler

WHERE sehir IN (‘İstanbul’,’Konya’)

SQL BETWEEN KULLANIMI

Between operatörü belirli kriterler arasındaki kayıtları listelemek için kullanılır. Sayı metin yada tarih aralığı verilebilir.

Örnek olarak musteriler tablosunda puanı 70 ile 90 arasında olan kayıtları listeleyelim.

1

2

SELECT * FROM musteriler

WHERE puanNOT BETWEEN 70 AND 90

Doğum tarihi 01/01/1996 ile 01/01/2006 arasındaki kişileri listelemek için;

1

2

SELECT * FROM musteriler

WHERE dtarih BETWEEN ’01/01/1996′ AND ’01/01/2006′

musteriler tablosunda adı C ve E arasında olan kayıtları listeleyelim.

1

2

SELECT * FROM musteriler

WHERE ad  BETWEEN ‘C’ AND ‘E’

SQL ALIASES Kullanımı

SQL tablosunda yer alan sütunlara geçici bir ad vermek için kullanılır.

1

2

SELECT ad AS ADI, soyad AS SOYADI,dtarih AS [DOĞUM TARİHİ]

FROM musteriler

SQL JOIN Kullanımı

Orders ve Customers tablolarını kullanarak oluşturulan örneği inceleyelim.

OrderID

CustomerID

OrderDate

10308

2

1996-09-18

10309

37

1996-09-19

10310

77

1996-09-20

 
 

CustomerID

CustomerName

ContactName

Country

1

Alfreds Futterkiste

Maria Anders

Germany

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Mexico

3

Antonio Moreno Taquería

Antonio Moreno

Mexico

1

2

3

4

SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Orders.OrderDate

FROM Orders

INNER JOIN Customers

ON Orders.CustomerID=Customers.CustomerID;

Sorgumuzu çalıştırdığımızda

OrderID

CustomerName

OrderDate

10308

Ana Trujillo Emparedados y helados

9/18/1996

10365

Antonio Moreno Taquería

11/27/1996

10383

Around the Horn

12/16/1996

10355

Around the Horn

11/15/1996

10278

Berglunds snabbköp

8/12/1996

SQL LEFT JOIN Kullanımı

1

2

3

4

5

SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID

FROM Customers

LEFT JOIN Orders

ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID

ORDER BY Customers.CustomerName

SQL RIGHT JOIN Kullanımı

1

2

3

4

5

SELECT Orders.OrderID, Employees.FirstName

FROM Orders

RIGHT JOIN Employees

ON Orders.EmployeeID=Employees.EmployeeID

ORDER BY Orders.OrderID

SQL SELECT INTO Kullanımı

SELECT INTO deyimi bir tablodan veri seçer ve yeni bir tabloya ekler.

örnek olarak musteriler tablosunun musterilerbackup isimli yedeğini oluşturabiliriz.

1

2

3

SELECT *

INTO musterilerbackup

FROM musteriler

Sadece şehri “İstanbul” olan kayıtları eklemek için;

1

2

3

4

SELECT *

INTO musterilerbackup

FROM musteriler

WHERE sehir=’İstanbul’

SQL CREATE Kullanımı

Yeni bir database oluşturmak için;

1

SQL CREATE DATABASE dbname

SQL CREATE TABLE Kullanımı

Yeni tablo oluşturmak için kullanılır.

1

2

3

4

5

6

7

8

CREATE TABLE musteriler

(

id int,

ad varchar(255),

soyad varchar(255),

adres varchar(255),

sehir varchar(255)

);

SQL AVG  Kullanımı

AVG () işlevi sayısal bir sütunun ortalama değerini döndürür.

Örnek olarak musteriler tablosunda puan ortalamasını bulalım.

1

SELECT AVG(puan) FROM musteriler

Aşağıdaki sorguda ise musteriler tablosunda puanı, puan ortalamasının üstünde yer alan kayıtlara ait ad ve soyad verileri listelenmektedir.

1

2

SELECT ad, soyad FROM musteriler

WHERE puan&gt;(SELECT AVG(puan) FROM musteriler);

SQL COUNT Kullanımı

COUNT () işlevi, belirtilen ölçütlerle eşleşen satır sayısını döndürür.

Örnek olarak musteriler tablosundaki toplam kayıt sayısını bulalım.

1

SELECT COUNT(*) FROM musteriler;

Şimdide musteriler tablosunda kaç farklı şehir olduğunu bulalım.

1

SELECT COUNT(DISTINCT sehir) FROM musteriler;

Aşağıdaki SQL Deyimi ise “Orders” tablosundan “CustomerID” = 7 ye ait siparişlerin sayısını bulur.

1

2

SELECT COUNT(CustomerID) AS OrdersFromCustomerID7 FROM Orders

WHERE CustomerID=7

SQL ROUND Kullanımı

Ondalıklı sayıyı yuvarlamak için kullanılır.

1

2

SELECT urunadi, ROUND(fiyat,0) AS YuvarlanmisFiyat

FROM urunler

SQL LEN() KULLANIMI

LEN () işlevi, bir metin alanındaki değerin uzunluğunu döndürür.
Örnek olarak musteriler tablosunda ad alanını yanına soyad uzunluklarını yazdıralım.

1

2

SELECT ad,LEN(soyad) as soyaduzunlugu

FROM musteriler;

SQL NOW() Kullanımı

NOW fonksiyonu sistem tarih ve saatini döndürür.

Örnek olarak Aşağıdaki SQL deyimi “Products” tablosundan bugün için ürün adını ve fiyatını seçelim.

1

2

SELECT ProductName, Price, Now() AS PerDate

FROM Products;

SQL MAX Kullanımı

MAX () işlevi, seçilen sütunun en büyük değeri döndürür.

Örnek olarak musteriler tablosunda en yüksek puanı görüntüleyelim.

1

Select MAX(puan) AS EnyuksekPuan FROM musteriler

Şimdide en yüksek puana sahip müşterileri ad ve soyadı ile listeleyelim.

1

2

3

4

SELECT ad,soyad,puan

FROM musteriler

WHERE puan =(SELECT MAX(puan)

FROM musteriler)

SQL MIN Kullanımı

MIN() işlevi, seçilen sütunun en küçük değeri döndürür.

Ogrenciler tablosunda en düşük puanı görüntüleyelim.

1

Select MIN(puan) AS EndusukPuan FROM ogrenciler

Şimdide en düşük puana sahip ogrencileri ad ve soyadı ile listeleyelim.

1

2

3

4

SELECT ad,soyad,puan

FROM ogrenciler

WHERE puan =(SELECT MAX(puan)

FROM ogrenciler)

Daha Fazla Sorgu Örneği 

125 Görüntülendi.

Bunları da sevebilirsiniz